REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BRYKIETOPALOWY.PL

 

 1. Postanowienia wstępne
  • Sklep internetowy działający pod adresem https://brykietopalowy.pl/ prowadzona jest przez spółkę działającą pod firmą WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, REGON: 300565075, NIP: 9950195997 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000660123.
  • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://brykietopalowy.pl .
  • Korzystanie ze strony https://brykietopalowy.pl możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internetowej, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów. Sprzedawca zapewnia poprawność działania Strony Internetowej Sklepu
   w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pixeli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Strony, należy je wyłączyć . W celu dokonywania zakupu Towarów, konieczne jest posiadanie działającego, prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  • Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, dzięki czemu możliwe jest pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie
   i wydrukowanie treści Regulaminu.
 2. Definicje
  • Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie
   i przekaże Klientowi informację, o tym, że Zamówienie jest gotowe do wysyłki lub odbioru,
  • Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
  • Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę – za pośrednictwem Dostawcy – Towaru wskazanego w Zamówieniu,
  • Dostawca – firma zajmująca się dostarczeniem przesyłek, współpracująca ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów,
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności Sklepu. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa,
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
   z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej albo osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, związaną bezpośrednio
   z działalnością gospodarczą tej osoby fizycznej, jeśli umowa ta nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  • Konto – konto Klienta na Stronie Internetowej Sklepu,
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Regulamin – niniejszy regulamin,
  • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://brykietopalowy.pl
  • Sprzedawca – spółka działająca pod firmą WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
   w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, REGON: 300565075, NIP: 9950195997 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000660123,
  • Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep, działająca pod adresem https://brykietopalowy.pl
  • Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 3. Sprzedaż Towarów
  • Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę Internetową Sklepu. Szczegółowe informacje o Towarach zamieszczone są na Stronie Internetowej Sklepu.
  • Zamówienia od Klientów poprzez Stronę Internetową Sklepu są przyjmowane przez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  • Przed dokonaniem zakupów w Sklepie należy zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
  • Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • Klient, składając w Sklepie Zamówienie, składa tym samym Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych Towarów. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja Zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji Zamówienia. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Klient nie ma już możliwości zmiany treści Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaju zamówionego Towaru, a Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę zgodnie z treścią zawartej Umowy Sprzedaży.
  • W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient:
 4. dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, widocznego przy każdym Towarze oferowanym przez Sklep,
 5. poprzez kliknięcie ikony koszyka Klient może przejrzeć wybrane Towary,
  w szczególności ich rodzaj, ilość, cenę jednostkową oraz cenę łączną; na tym etapie możliwe jest dodawania lub usuwanie Towarów z koszyka, według uznania Klienta; dokonane zmiany w koszyku należy zaakceptować poprzez kliknięcie ikony „ZAKTUALIZUJ KOSZYK”,
 6. następnie Klient wybiera formę dostawy spośród podanych opcji,
 7. po ustaleniu ilości i rodzaju zamawianych Towarów oraz formy dostawy, Klient przechodzi do zrealizowania Zamówienia klikając przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”,
 8. podaje dane niezbędne do złożenia Zamówienia zgodnie z pkt 3.7. i 3.8. Regulaminu,
 9. dokonuje wyboru formy płatności,
 10. klika przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
  • Zamówienie może zostać zrealizowane bez rejestracji. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania danych rozliczeniowych, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), numer NIP (opcjonalnie), kraj, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, adres do dostawy (jeśli jest inny niż adres rozliczeniowy – po zaznaczeniu opcji „WYSŁAĆ NA INNY ADRES”) oraz opcjonalne uwagi do Zamówienia. Zamówienie może również być składane po zalogowaniu do Konta – wówczas dane niezbędne do złożenia Zamówienia uzupełniane są automatycznie.
  • Jeśli Klient oczekuje wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, konieczne jest podanie numeru NIP na etapie składania Zamówienia. W przeciwnym razie, Sprzedawca nie wystawi Klientowi faktury VAT.
  • Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i dokonuje zakupu Towaru w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, ale niemającym dla niego charakteru zawodowego, sygnalizuje ten fakt poprzez zaznaczenie pola „UMOWA NIE POSIADA CHARAKTERU ZAWODOWEGO”.
 11. Inne formy składania Zamówień na odległość
  • Oprócz składania Zamówień w sposób opisany w pkt 3 Regulaminu, Sprzedawca przyjmuje również Zamówienia za pośrednictwem:
  • Sprzedawca przyjmuje Zamówienia w sposób podany w pkt 4.1. Regulaminu w Dni Robocze w godz. od 8:00 do 16:00.
  • Składając Zamówienie w sposób wskazany w pkt 4.1. Regulaminu, Klient jest zobowiązany podać następujące dane:
   • zamawiane Towary, wskazując ich rodzaj oraz ilość,
   • formę płatności, spośród wskazanych w pkt 7 Regulaminu,
   • formę dostawy, spośród wskazanych w pkt 8 Regulaminu,
   • dane umożliwiające realizację Zamówienia, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), numer NIP (opcjonalnie), kraj, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, adres do dostawy (jeśli jest inny niż adres rozliczeniowy) oraz opcjonalne uwagi do Zamówienia. Jeśli Klient oczekuje wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, konieczne jest podanie numeru NIP na etapie składania Zamówienia, w przeciwnym razie, Sprzedawca nie wystawi Klientowi faktury VAT,
   • Informację o akceptacji niniejszego Regulaminu.
  • Klient, składając Zamówienie w sposób określony w pkt 4.1. Regulaminu, składa tym samym Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych Towarów. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja Zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji Zamówienia. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Klient nie ma już możliwości zmiany treści Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaju zamówionego Towaru, a Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę zgodnie z treścią zawartej Umowy Sprzedaży.
  • W przypadku złożenia przez Klienta wadliwego Zamówienia lub też w przypadku wątpliwości Sprzedawcy co do treści Zamówienia, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta, który modyfikuje swoje Zamówienie i przekazuje je ponownie Sprzedawcy.
 12. Ceny Towarów
  • Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze.
  • Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:
 1. wyrażone są w złotych polskich,
 2. zawierają podatek VAT,
 3. zawierają koszty przesyłki.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą ceny; dla Klienta wiążąca jest cena podana przy Towarze
  w momencie składania Zamówienia.
 • Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne lub wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 1. Czas realizacji Zamówienia
  • Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia w kolejnym Dniu Roboczym po (1) zaksięgowaniu płatności za Zamówienie u Sprzedawcy (w przypadku Zamówień opłaconych z góry) albo (2) złożeniu Zamówienia (w przypadku Zamówień wysyłanych „za pobraniem”, tj. płatnych przy odbiorze), przesyłając Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
  • Sprzedawca przygotuje Zamówienie do wysyłki lub odbioru w maksymalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, o czym poinformuje Klienta przesyłając mu wiadomość e-mail.
  • W przypadku:
   • odbioru osobistego Towaru – termin realizacji Zamówienia stanowić okres przygotowania Zamówienia do wysyłki, zgodnie z pkt 6.2. Regulaminu,
   • dostarczenia Towaru za pośrednictwem Dostawcy – termin realizacji Zamówienia stanowić będzie sumę okresów przygotowania Zamówienia do wysyłki, zgodnie
    z pkt 6.2. Regulaminu oraz czasu Dostawy, którego orientacyjny termin Sprzedawca poda w wiadomości potwierdzającej przygotowanie Zamówienia do wysyłki.
  • W razie opóźnienia w przygotowaniu Zamówienia do odbioru lub wysyłki, przekraczającego 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie – odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 2. Formy płatności
  • Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówienia składane w Sklepie:
 1. płatność z góry przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr konta: 50 1050 1520 1000 0090 3043 0558,
 2. płatność „za pobraniem”, przy odbiorze Towaru.
 • W przypadku wyboru opcji wskazanej w pkt 7.1. ppkt 1 Regulaminu, Klient może opłacić złożone Zamówienie w maksymalnym terminie 10 dni; po tym czasie nieopłacone Zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 • Płatność „za pobraniem”, przy odbiorze Towaru (pkt 7.1. ppkt 2 Regulaminu) dostępna jest wyłącznie dla Zamówień dostarczonych za pośrednictwem Dostawcy.
 • Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży oraz kosztów Dostawy, jeśli zdecydował się na dostarczenie Towarów za pośrednictwem Dostawcy.
 1. Formy odbioru Towaru
  • Klient może dokonać odbioru Towaru zamówionego w Sklepie:
   • osobiście, zgodnie z postanowieniem pkt 8.2. Regulaminu,
   • za pośrednictwem Dostawcy, zgodnie z postanowieniami pkt 8.3. do 8.7. Regulaminu.
  • Zamówiony Towar może zostać odebrany przez Klienta nieodpłatnie z magazynu Sprzedawcy znajdującego się pod adresem WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX sp. z o.o. sp. k. ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Odbiór Towaru jest możliwy w Dni Robocze w godz. od 8:00 do 16:00, po podaniu numeru Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Klienta e-mail potwierdzającego, że Towar jest gotowy do odbioru. W przypadku odbioru Towaru z magazynu Sprzedawcy, Klient ponosi odpowiedzialność za załadunek Towaru i jego transport do miejsca przeznaczenia. Towar będzie oczekiwać na odbiór przez Klienta przez 14 (czternaście) dni od dnia przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej, że Towar jest gotowy do odbiór. Po tym czasie Zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną należność niezwłocznie, nie później w terminie 7 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  • Towary dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Sprzedawcę. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.
  • Koszt Dostawy wynosi:
   • 200,00 zł (dwieście złotych) – w przypadku wyboru formy płatności „z góry” (pkt 7.1. ppkt 1 Regulaminu),
   • 220,00 zł (dwieście dwadzieścia złotych) – w przypadku wyboru płatność „za pobraniem”, przy odbiorze Towaru (pkt 7.1. ppkt 2 Regulaminu).
  • Koszty Dostawy oraz koszty odbioru Towaru ponosi Klient.
  • Przy okazji dostawy Towaru realizowanej za pośrednictwem Dostawcy, Klient jest zobowiązany:
   • podpisać list przewozowy,
   • sprawdzić – w obecności Dostawcy – stan i zawartość przesyłki,
   • spisać – w obecności Dostawcy – protokół szkody w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki.
  • Dostawca dostarcza Towar w Dni robocze w godz. od 10:00 do 16:00. Dostawa dokona rozładunku Towaru poprzez na zdjęcie palety z samochodu ciężarowego za pomocą windy i pozostawienie palety w miejscu przeznaczonym do rozładunku.
   W celu umożliwienia realizacji Dostawy, Klient jest zobowiązany do umożliwienia dostępu do posesji samochodem ciężarowym o łącznej ładowności do 12,00 ton.
 2. Rękojmia
  • Pkt 9.1. do 9.7. Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami w rozumieniu pkt 2.7. Regulaminu.
  • Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad fizycznych lub prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego pkt 9 Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumentów, nabywających Towar od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
  • W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady fizycznej lub prawnej sprzedanego Towaru, Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji:
 3. w formie mailowej na adres: brykietopalowy@parkietydabex.pl,
 4. w formie pisemnej na adres: WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX sp. z o.o. sp. k. ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
  • Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę, Konsument powinien dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres: WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX sp. z o.o. sp. k. ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Konsumenta z prośbą
   o uzupełnienie danych.
  • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru i treści reklamacji. W tym terminie Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie jej załatwienia.
  • W przypadku, gdy Konsument odeśle wadliwy Towar, a reklamacja zostanie uwzględniona przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Konsumenta.
  • Klient będący Przedsiębiorcą w rozumieniu pkt 2.9. Regulaminu ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do uprawnienia do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca, wedle swego wyboru, niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając Przedsiębiorcy cenę zapłaconą za Towar dotknięty wadą fizyczną.
   W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Przedsiębiorców jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Przedsiębiorcom ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów
  • Niniejszy pkt 10. Regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do Klientów, będących Konsumentami w rozumieniu pkt 2.7. Regulaminu.
  • Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 (czternastu) dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 10.5. Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 6. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 7. w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 8. w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
 9. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 11. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. przesyłając e-mail na adres brykietopalowy@parkietydabex.pl lub oświadczenie w formie pisemnej na adres: WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX sp. z o.o. sp. k. ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Konsument może, lecz nie musi posłużyć się w tym celu wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, znajdującym się pod Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Ponadto, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  • Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX sp. z o.o. sp. k. ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
  • Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia Towaru Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów,
   o których mowa w pkt 10.5. Regulaminu) niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
  • Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru.
 12. Konto
  • Klienci Sklepu mogą założyć Konto umożliwiające:
   1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych,
   2. przeglądanie historii Zamówień.
  • W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracji na Stronie Internetowej Sklepu podając co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło oraz potwierdzić akceptację niniejszego Regulaminu.
  • Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca – na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces założenia Konta zostaje zakończony.
  • Założenie Konta jest nieodpłatne. Założenie Konta oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Logowanie do Konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.
  • Konto prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji
   i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
  • W celu usunięcia Konta należy skontaktować się mailowo ze Sprzedawcą pod adresem brykietopalowy@parkietydabex.pl. Dyspozycja usunięcia jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, że osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.
  • Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Sprzedawca jest także uprawniony do zablokowania Konta z ważnych powodów, którymi są:
 13. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego,
 14. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  • O zamiarze zablokowania Konta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie wskazany na Koncie. Zablokowanie Konta zgodnie
   z postanowieniem pkt 11.8. Regulaminu, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem
   o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
  • W przypadku zablokowania Konta zgodnie z pkt 11.8. Regulaminu, niezrealizowane Zamówienia zostaną anulowane przez Sprzedawcę. Anulowanie następuje w ciągu
   1 Dnia Roboczego od dnia zablokowania Konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówiony Towar została już dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • Od decyzji Sprzedawcy o zablokowaniu Konta przysługuje Klientowi wniosek
   o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zostać wysłany na adres siedziby Sprzedawcy. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.
 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  • Prawem właściwym dla umów zawartych z Klientem za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie.
  • Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania
   z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do jednej z instytucji zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów z udziałem konsumentów, których lista znajduje się pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl,
   2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
   3. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej, stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i Przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawartych za pośrednictwem Internetu.
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
   z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
 16. Postanowienia końcowe
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia …………………..
  • Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu przedstawione są w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem ……
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
  • Strona Internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania stron https://brykietopalowy.pl/ . Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. Zasady przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików cookies znajdują się pod adresem ………………
  • Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i jego domeny internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony
   i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
  • Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy w szczególności:
 17. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
 18. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
 19. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu,
 20. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
 21. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich,
 22. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,
 23. przeciwdziałanie nadużyciom,
 24. poprawa obsługi Klientów,
 25. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
  • Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.